การประชุมวิชาการ
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๐ [Pharmaceutical care in psychiatric patient]
ชื่อการประชุม การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๐ [Pharmaceutical care in psychiatric patient]
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-003-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 29 -31 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรจิตเวช
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรโรงพยาบาล 2. บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางจิตเวชเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยโรคทางจิตเวชหลายชนิดส่งผลให้เกิดภาวะทุพพลภาพ และกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างมาก ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพจิตของประชากรโลกมากขึ้น และคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2020 โรคซึมเศร้าจะเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ส่งผลให้เกิดภาวะทุพพลภาพเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาโรคทางจิตเวชหลายชนิดเน้นการรักษาโดยใช้ยาเป็นหลัก เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว โรควิตกกังวล ซึ่งโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นโรคเรื้อรัง จึงต้องใช้ยารักษาในระยะยาว อีกทั้งยังพบปัญหาจากการใช้ยาเหล่านี้ได้บ่อย เช่น การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา ทั้งปฏิกิริยาระหว่างยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (psychotropic drugs) ที่ใช้ร่วมกัน หรือปฏิกิริยาระหว่างยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทร่วมกับยาชนิดอื่น ๆ ปัญหาจากการใช้ยาที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่เภสัชกรในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย ชมรมเภสัชกรจิตเวชจึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการด้านการใช้ยาในโรคทางจิตเวช เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในการใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแต่ละชนิดที่พบบ่อยตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนถึงหลักการนำยามาใช้ในการรักษาโรคทางจิตเวช เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มจิตเวช
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในการรักษาโรคทางจิตเวช
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ