การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพในร้านยา ครั้งที่ 3 antioxidants Use of dietary supplements to promote health in community pharmacy practice: antioxidants
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพในร้านยา ครั้งที่ 3 antioxidants Use of dietary supplements to promote health in community pharmacy practice: antioxidants
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-008-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 13 กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 05 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชน (ร้านยา)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองกันมากขึ้น และมีการนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคาดหวังผลในการป้องกันโรค ซึ่งแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สำคัญ คือ ร้านขายยา ดังนั้นเภสัชกรชุมชนจึงมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทต่างๆ ตลอดจนเรื่องของอาหารและโภชนาการในชีวิตประจำวัน เพราะการรับประทานอาหารครบห้าหมู่ หลากหลาย และมีการกระจายพลังงานในสัดส่านที่เหมาะสม ยังคงมีความสำคัญและต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยู่มากมายในท้องตลาด สามารถหาซื้อได้ง่าย และการใช้ในปริมาณที่กำหนดตามฉลากอาจไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงใดๆ ในผู้ที่มีสุขภาพดีทั่วไป จึงทำให้ประชาชนในยุคปัจจุบันนิยมซื้อมาใช้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีหลากหลายและเป็นที่สนใจของผู้บริโภคมาก คือ กลุ่มสารต้านออกซิเดชัน (antioxidants) ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสารต้านออกซิเดชันในอาหารหลากหลายชนิดมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังและโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายตามวัย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการศึกษามากมายเกี่ยวกับผลของสารต้านออกซิเดชันต่อสุขภาพ ประชาชนส่วนใหญ่อาจยังไม่ทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารต้านออกซิเดชัน ดังนั้นผู้บริโภคจึงมักให้ความเชื่อถือและไว้ใจว่าผู้ประกอบการร้านยาน่าจะช่วยคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพมาระดับหนึ่งแล้ว และหากได้รับคำแนะนำจากเภสัชกรด้วยจะยิ่งทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมากขึ้น เภสัชกรจึงควรติดตามข้อมูลความก้าวหน้าด้านอาหารและโภชนาการ และควรศึกษาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค รวมทั้งความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นในด้านราคาและทางด้านจิตใจ ตลอดจนอาจให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพทั่วไปและด้านโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนหรือผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ
คำสำคัญ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ร้านขายยา, กลุ่มสารต้านออกซิเดชัน, antioxidants
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดอยู่ใน http://pharmce.weebly.com/