การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ดูแลปัญหาผิวหนังและสุขภาพกายด้วยการแพทย์ทางเลือก ”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ดูแลปัญหาผิวหนังและสุขภาพกายด้วยการแพทย์ทางเลือก ”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-002-02-2560
สถานที่จัดการประชุม วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
วันที่จัดการประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน และสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาผิวหนังเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยา ประชาชนมักมาปรึกษาเภสัชกรชุมชน เพื่อรับการบริการ ที่ร้านยา เภสัชกรจึงควรมีความรู้ที่ถูกต้องเพื่อแยกชนิดของโรคผิวหนัง และเลือกจ่ายยาและให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อ บรรเทาอาการ และป้องกันการเกิดซ้ำในอนาคต
ในขณะที่ในแง่ความงาม ผิว ผมและการควบคุมน้ำหนักเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงให้ความสำคัญ ค่อนข้างมาก ประกอบกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มนี้มีความหลากหลายและมีส่วนประกอบใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เภสัชกรชุมชนจึงควรมีการอัพเดทความรู้ความเข้าใจในด้านดังกล่าวแบบองค์รวม (สารอาหาร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ให้ถูกต้อง เพื่อสามารถให้ความรู้หรือแนะนำผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้ที่จำเป็นและใช้บ่อยในร้านยา จึงจัดงานประชุมดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้ เภสัชกรชุมชนได้รับความรู้ที่จำเป็นอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการบริบาลทางเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้เรื่องปัญหาผิวที่พบบ่อยและสามารถให้คำแนะนำได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพผิว
3. เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโภชนเภสัชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผิวและผม
4. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักและสามารถให้คำแนะนำได้ถูกต้อง
คำสำคัญ
การแพทย์ทางเลือก, ผิว, สิว, ริ้วรอย, เชื้อรา, น้ำหนัก