การประชุมวิชาการ
โครงการการประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล:จากนโยบายสู่แนวทางปฎิบัติ
ชื่อการประชุม โครงการการประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล:จากนโยบายสู่แนวทางปฎิบัติ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-001-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงพยาบาลเชียงคำ
วันที่จัดการประชุม 08 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยา และเภสัชกรสาขาอื่นๆ ที่สนใจ จำนวนอย่างน้อย 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาการสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ และของโรค ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกลยุทธใดที่จะสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจัดประชุมวิชาการขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก และส่งเสริมความร่วมมือของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาเพื่อสร้างและส่งเสริมนโยบายการใช้ยาปฏิชีวินะอย่างมีประสิทธิภาพสมเหตุผล และปลอดภัย ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการติดเชื้อดื้อยา และประชาชนได้รับการรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพสมเหตุผล และปลอดภัย ตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ
วัตถุประสงค์
1. สร้างความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับบริการ เพื่อนำไปสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่ย่ังยืนในสังคม

2. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรคเป้าหมาย ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วงเฉียบพลันและแผลเลือดออก ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ

3. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลรวมทั้งสร้างแนวทางการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
คำสำคัญ
บริบาลเภสัชกรรม การใช้ยาสมเหตุผล โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
วิธีสมัครการประชุม
ผูู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยัง ศููนย์การศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทัศยาภรณ์ เสาร์ใจ โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3182 สมัครออนไลน์ และ/หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.pharmacy.up.ac.th/PHAR1/conference.aspx