การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ North East Society of Clinical Oncology ( NESCO ) เรื่อง “NESCO 2nd : Update Cancer Management From World Congress to Real Life Practice”
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ North East Society of Clinical Oncology ( NESCO ) เรื่อง “NESCO 2nd : Update Cancer Management From World Congress to Real Life Practice”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-023-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมประจักษ์ตราเฟิร์สคลาส 2 ชั้น 2 โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี
วันที่จัดการประชุม 10 -11 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม NESCO
2) เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่พบบ่อย
คำสำคัญ
Clinical Oncology