การประชุมวิชาการ
(PHB022) การดูแลผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง CCPC Clinical Pearls
ชื่อการประชุม (PHB022) การดูแลผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง CCPC Clinical Pearls
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-022-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์ประชุม ขั้น 21 อาคารคลินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนซั่นแนล
วันที่จัดการประชุม 21 -20 ธันวาคม 2560
ผู้จัดการประชุม บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภลัชกรที่สนใจ จำนวน 100-130 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย ฝ่ายการเรียนรู้ทางคลินิก บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรบำรุงราษฎร์ จำกัด
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนมีดวามรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโดยการใช้ Clinical Practice Guidelines ใน Heart Failure, Primary Stroke, CKD, DM, Antibiotics Stewardship และ Immunization ได้
2. เข้าใจหลักการดูแลผู้ป่วย เป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติโดยใช้ Clinical Practice Guidelines ในโรคเฉพาะต่างๆ ได้
3. เข้าใจหลักการรักษาด้วยยา กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง การแก้ไขผลข้างเคียงที่อาจเกิดขี้นจาก การรักษาด้วยยาในโรคเฉพาะได้
4. สามารถระบุปัญหาหรือสืบค้นปัญหาจากการใช้ยาในโรคเฉพาะได้
คำสำคัญ
CCPC Clinical Pearls, Clinical Practice Guidelines, การดูแลผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง