การประชุมวิชาการ
GMP Pharmaceutical Facility Design
ชื่อการประชุม GMP Pharmaceutical Facility Design
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-001-02-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 16 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถานที่ผลิตยา เช่น ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) ฝ่ายวิศวกรรม ผู้ตร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การออกแบบสถานที่ผลิตยาเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ และเงื่อนไขรอบด้านเริ่มตั้งแต่ที่มาของความต้องการสร้างสถานที่ผลิตยา เช่น การตลาด ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย เทคโนโลยีที่เลือกใช้ เป็นต้น และเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบสถานที่ผลิต ต้องวางผังเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการปะปน การปนเปื้อน การออกแบบต้องคำนึงถึงการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาซึ่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม การสะสมของฝุ่นละออง และสิ่งอื่นใดที่จะมีผลไม่พึงประสงค์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การออกแบบมีความยืดหยุ่น สามารถขยายกำลังผลิตได้ ที่สำคัญต้องสอดคล้องตาม GMP จากนั้นเมื่อทำการก่อสร้างก็ต้องทำการบริหารโครงการแบบ GMP Project Management ซึ่งท้ายที่สุดก็จะได้สถานที่ผลิตยาตามวัตถุประสงค์ที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ มีองค์ประกอบทางด้านงานวิศวกรรมที่ดี และสามารถผลิตยาได้สอดคล้องตาม GMP
การออกแบบสถานที่ผลิตยาสามารถทำออกมาให้ได้ผลลัพธ์หลายรูปแบบที่สอดคล้องตาม GMP ดังนั้น ผู้ออกแบบต้องพิจารณาเป็นอย่างดีเพื่อให้แบบของสถานที่ผลิตยาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด จึงจำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบต้องเรียนรู้ในศาสตร์ที่ใช้ในการออกแบบ อาทิเช่น ข้อกำหนด GMP ระเบียบบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทางด้านสถาปัตยกรรม แนวคิดทางด้านงานระบบประกอบอาคารและงานระบบสนับสนุนการผลิต แนวคิดทางด้านงานระบบควบคุม การวางแผนตรวจสอบความถูกต้อง เป็นต้น
วัตถุประสงค์
- เพื่อทราบความต้องการทางด้าน GMP ของสถานที่ผลิตยาจากเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน GMP
- เพื่อให้สามารถวางแผนวิเคราะห์เลือกขนาดและรูปแบบโดยรวมของสถานที่ผลิตยาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
- เพื่อให้สามารถออกแบบวางผังภายในของสถานที่ผลิตยาให้สอดคล้องตาม GMP
- เพื่อทราบขั้นตอนและรายละเอียดในการบริหารโครงการแบบ GMP Project Management
คำสำคัญ
GMP, Pharmaceutical, Facility Design
วิธีสมัครการประชุม
WAYS TO REGISTER OR ENQUIRY 1. Fill-out this form with your details (download registration form from the link in Online Register URL). 2. E-mail to register@ispeth.org or fax to ISPE Thailand Affiliate 02-630-4527. 3. Make a payment with your chosen for payment. Type Rate per person 1. ISPE &TIPA Member : 2,140 Baht 2. Non-member : 3,210 Baht Mode of payment: 1. TRANSFER Transfer to THAI INDUSTRIAL PHARMACIST ASSOCIATION ACCOUNT NO: 042-282-031-1 SIAM COMMERCIAL BANK (SCB) Branch: Soi Thonglor 2. CHEQUE PAYMENT All cheque payments must be made payable to THAI INDUSTRIAL PHARMACIST ASSOCIATION