การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2560
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2560
สถาบันหลัก สำนักบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-002-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 30 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ