การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในสถานพยาบาล
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในสถานพยาบาล
สถาบันหลัก สำนักบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-001-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอ์ต กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 26 -27 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ