การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2560 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ (Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research)
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2560 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ (Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-010-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 01 -03 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย 1. หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมและเภสัชกรโรงพยาบาล 2. เภสัชกรที่สนใจ ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 3. คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 19 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานวิจัยมีบทบาทต่อการพัฒนางานบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลและชุมชน เภสัชกรได้เห็นความสำคัญและมีผลงานวิจัย R2R หรือการนำหัวข้อวิจัยจาการทำงาน และนำผลไปใช้แก้ไขปัญหาในงานประจำมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลมีสูงขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงาน นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนในหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชกรรมจะช่วยให้เภสัชกรสามารถเลือกสถิติที่เหมาะสมและสามารถนำเสนอผลการศึกษาให้เหมาะสมกับคำถามวิจัยมากขึ้น เป้าหมายหลัก คือ ผู้เข้าอบรมจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองได้หลังจากฝึกอบรมไปแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการเภสัชกรรมโดยนำความรู้ด้านระบาดวิทยาด้านยาและสถิติมาใช้ จึงได้ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการฯ นี้ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติที่จำเป็นด้านเภสัชศาสตร์ ในโรงพยาบาล สถานบริการพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ
วัตถุประสงค์
1. มีความสามารถในการจัดการข้อมูลทางเภสัชศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานได้
2. มีความสามารถในการเลือกสถิติที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ได้
4. มีความสามารถในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research