การประชุมวิชาการ
Suandok Palliative Care Day ครั้งที่ 8 เรื่อง “Tips & Tricks in Comprehensive Palliative care”
ชื่อการประชุม Suandok Palliative Care Day ครั้งที่ 8 เรื่อง “Tips & Tricks in Comprehensive Palliative care”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-009-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 23 -24 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทีมสุขภาพในจังหวัดภาคเหนือ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีระบบการดูแลแบบประคับประคองที่ต่อเนื่อง ประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพและมีระบบการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สู่โรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการพัฒนาที่ต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้บุคลากรทั้งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และเครือข่ายโรงพยาบาล 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีความรู้และเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายรวมถึงครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วย รวมถึงมีการพัฒนาต่อยอดการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายมีความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทีมสุขภาพในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สู่ชุมชน มีความต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อยอดความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
ดังนั้น คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จึงจัดโครงการ Suandok Palliative Care Day ครั้งที่ 8 เรื่อง “Tips & Tricks in Comprehensive Palliative care” เพื่อให้พยาบาล แพทย์และเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลเครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้และทักษะใหม่ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและครอบครัว รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานและกิจกรรมที่ได้พัฒนาต่อยอดเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ส่งผลให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลที่ครอบคลุมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้เพิ่มพูนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง
3. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้นำเสนอแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และผลการวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง
คำสำคัญ
Suandok Palliative Care Day