การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง Health and Wellness in Advanced Age V
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง Health and Wellness in Advanced Age V
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-008-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 19 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านขายยาและโรงพยาบาล ในเขตภาคเหนือ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์และ
สาธารณสุข ส่งผลให้ประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อบุคคลก้าวเข้าสู่ภาวะสูงวัย ร่างกายย่อมมีการเปลี่ยนแปลง เสื่อมถอยลงตามธรรมชาติ และประชากรสูงอายุจึงจัดให้เป็นประชากรกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพซึ่งโดยมากเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากการเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถือเป็นภารกิจหลักของเภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด และสมควรได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ
การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชกรรม จึงเป็นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่มี
ประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงราย จัดให้มีการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร หัวข้อ Health and Wellness in Advanced Age V ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมได้เรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรและกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งช่วยให้การเกิดพัฒนางาน พัฒนาศักยภาพเภสัชกรที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับผู้ป่วยสูงอายุ ในเรื่องโรคหัวใจล้มเหลว
อาการปวดหลังพร้อมแนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยสูงอายุและการพิจารณาคุณภาพเวชภัณฑ์
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
คำสำคัญ
Health and Wellness in Advanced Age