การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-007-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 19 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้เป็นสมาชิกชมรมร้านขายยา และเภสัชกรผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
เรื่อง การใช้สมุนไพรอย่างมีประสิทธิภาพตามงานวิจัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการเลือกใช้สมุนไพรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรและเจ้าของร้านยา
คำสำคัญ
การใช้สมุนไพรอย่างมีประสิทธิภาพ