การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาระบบยาจิตเวชและการให้บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาระบบยาจิตเวชและการให้บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-006-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 10 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน เภสัชกรโรงพยาบาลนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต เภสัชกรโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสถานบริการหลักสำหรับสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้า เภสัชกรสำ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ และวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิต ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการให้บริการแบบเครือข่ายไร้รอยต่อมาตรฐานเดียว เพิ่มศักยภาพ ในการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ขยายบริการสู่โรงพยาบาลชุมชน และบูรณาการ กับการบริการระดับปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีการเข้าถึงบริการ และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโรคทางจิตเวชซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง หากการรักษาไม่ต่อเนื่องจะทำให้เกิดการกลับเป็นซ้ำ ส่งผลให้ การพยากรณ์โรคไม่ดี และมูลค่าการรักษาสูงขึ้น โดยข้อมูลการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (Service plan) ปี 2558 ของกรมสุขภาพจิต พบว่า การติดตามต่อเนื่องในชุมชนเพียงร้อยละ 39
โรงพยาบาลสวนปรุงเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่ได้รับมอบหมายในการสนับสนุน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต เขตบริการสุขภาพจิตที่ 1 และ 2 นอกจากภารกิจในการให้บริการผู้ป่วย ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีผู้ป่วยรับการรักษาจากโรงพยาบาลสวนปรุงแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในประมาณ 19,000 คน และ 4,500 คนตามลำดับแล้ว อีกภารกิจหนึ่งคือการเสริมสร้างศักยภาพแก่บุคลากรสาธารณสุขของภาคีเครือข่ายในเขตรับผิดชอบ ให้สามารถให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ โดยดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวช สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่พัฒนาใน 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากร สถานบริการ และความสามารถของระบบบริการ โดยระบบยาได้รวมอยู่ในด้านความสามารถของระบบบริการด้วย เป้าหมายการพัฒนาระบบยา คือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาจิตเวช อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย คุ้มค่า สมเหตุผล และในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) โดยมีมาตรการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital) โดยครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาล การสั่งใช้ยาและจ่ายยาอย่างสมเหตุผล ตลอดจนถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากยาและการใช้ยาในโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบยาจิตเวชและการให้บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อกำหนดแผนการสนับสนุนการดำเนินงานระบบยาจิตเวชของหน่วยบริการในจังหวัดเชียงใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพเภสัชกรโรงพยาบาลนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในการให้บริการด้านยาแก่ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่างสมเหตุผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ได้แนวทางการใช้ยาจิตเวชอย่างสมเหตุผลในระดับโรงพยาบาล และสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในจังหวัดเชียงใหม่
2 เพื่อกำหนดบทบาทเภสัชกรในระดับโรงพยาบาล และสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในการให้บริการด้านยาแก่ผู้ป่วยจิตเวช
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรโรงพยาบาลนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต และเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ที่สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในการให้บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช
คำสำคัญ
Service Plan, Rational Drug Use Hospital