การประชุมวิชาการ
โครงการการอบรมเพื่อยกระดับร้านยา (ขย.1) สู่ Good Pharmacy Practice ครั้งที่ 3
ชื่อการประชุม โครงการการอบรมเพื่อยกระดับร้านยา (ขย.1) สู่ Good Pharmacy Practice ครั้งที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-005-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 04 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้เป็นเจ้าของกิจการร้านยา (ขย. 1) และเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา (ขย. 1) ในจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การบริบาลทางเภสัชกรรมในร้านยาเป็นการบริการขั้นพื้นฐานของเภสัชกรชุมชนที่จะให้การดูแลสุขภาพของประชาชน การที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิผล และปลอดภัยต่อผู้บริโภค จะต้องดำเนินการอย่างมีมาตรฐานควบคู่กันไประหว่างองค์ความรู้ในการให้การรักษา ป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งต้องเข้าใจถึงพยาธิของโรค สาเหตุของโรค ปัจจัยเสี่ยงและการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับต้องมีมาตรฐาน วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน อันได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร การควบคุมคุณภาพ การควบคุมภาวะแวดล้อมของสถานที่ เป็นต้น ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เภสัชกรทุกคนควรจะได้ทราบเป็นพื้นฐานการประกอบวิชาชีพเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคที่มาขอรับบริการด้านเภสัชกรรม ดังนั้น ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม 6 องค์กร จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ เพื่อยกระดับมาตรฐานร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ไปสู่ Good Pharmacy Practice เป็นครั้งที่ 3 ขึ้น โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการในร้านยา การดูแลผู้มาใช้บริการในการซักถามข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญก่อนการพิจารณาเลือกสรรยาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ สมเหตุสมผล ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เภสัชกรและผู้เกี่ยวข้องในการให้บริบาลผู้มาใช้บริการและกระบวนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน Good Pharmacy Practice
คำสำคัญ