การประชุมวิชาการ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ CMU-PCC2017
ชื่อการประชุม โครงการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ CMU-PCC2017
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-004-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 26 -27 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ประจำแหล่งฝึกฯ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 26/2554 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ กำหนดให้อาจารย์ประจำแหล่งฝึกต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง หรือได้รับการฝึกอบรมในสาขาหลักที่รับฝึกปฏิบัติ โดยสถาบันการศึกษาต้องมีเจตจำนงที่ชัดเจนในการสร้างความร่วมมือกับแหล่งฝึก เพื่อการพัฒนาบทบาท กิจกรรม และการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีกิจกรรมด้านบริการวิชาการที่เหมาะสมสำหรับแหล่งฝึกฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยจากงานประจำ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางาน และการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ CMU-PCC2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกมีโอกาสร่วมการประชุมวิชาการและการสัมมนาวิชาชีพเภสัชกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางเภสัชกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาในปัจจุบัน และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการทำการวิจัยจากงานประจำ เพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทของวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์กับเครือข่ายเภสัชกรประจำแหล่งฝึกจากภาคส่วนอื่น และอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกรเข้าร่วมการประชุมวิชาการและสัมมนาที่มีการบรรยายพิเศษด้านแนวคิด หลักการการทำวิจัยจากงานประจำ และความรู้ที่ทันสมัยในสาขางานที่รับผิดชอบ
2. เพื่อสร้างความร่วมมือการพัฒนาบทบาท กิจกรรม งานวิจัย และการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
3. เพื่อประเมินผลคณาจารย์ด้านความเข้าใจแนวคิด หลักการ และการนำไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผลนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน
คำสำคัญ
กิจกรรมวิชาการ CMU-PCC2017