การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม Drug-induced diseases and management
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม Drug-induced diseases and management
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-002-01-2560
สถานที่จัดการประชุม หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 22 -24 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์แหล่งฝึก เภสัชกรผู้สนใจ วิทยากร/อาจารย์/บุคลากร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรมส่งนิสิตปีละประมาณ 100 คน ไปฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และร้านยา เป็นประจำทุกปี ซึ่งการฝึกปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีอาจารย์แหล่งฝึกที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม สามารถสอนนิสิต เป็นที่ปรึกษา ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน กับนิสิต และบุคลากรสาธารณสุขอื่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานได้เรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในงานบริบาลเภสัชกรรม จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่ออาจารย์แหล่งฝึก เนื่องจากในปัจจุบันความรู้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นตลอดเวลาทั้งในด้านโรค และยา รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้น อาจารย์แหล่งฝึกจึงสมควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสในการพัฒนาข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดย สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออาจารย์แหล่งฝึกจักได้นำความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ และการนำไปประยุกต์ใช้ ในการสอนนิสิตฝึกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ประจำแหล่งฝึกได้มีการพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านบริบาลเภสัชกรรม
2. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะฯและอาจารย์ประจำแหล่งฝึก
คำสำคัญ
Drug-induced diseases and management
วิธีสมัครการประชุม
https://sites.google.com/view/conference-nu