การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29 เรื่อง “ลมชัก ฉันรักเธอ”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29 เรื่อง “ลมชัก ฉันรักเธอ”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-019-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 01 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้แก่ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์
คำสำคัญ
ลมชัก, epilepsy