การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ I-San Stroke Network ครั้งที่ 3
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ I-San Stroke Network ครั้งที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-018-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบรรยาย 1, 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 02 -03 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ทีมสุขภาพผู้ให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมอง และผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่การตรวจประเมิน การดูแล บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วย รวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
2) เป็นการให้บริการเชิงรุกแก่นักวิชาการ ทีมสุขภาพในเขตบริการสุขภาพที่ 7 และเขตภาคอีสาน
3) สร้างเครือข่ายการบริการในภาคอีสาน
คำสำคัญ
Stroke Network, โรคหลอดเลือดสมอง