การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 13 เครือข่ายคลินิกโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network)
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 13 เครือข่ายคลินิกโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-017-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหนคร
วันที่จัดการประชุม 20 -21 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ กระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เครือข่ายได้มีเวทีแสดงผลการดำเนินงาน ความรู้ ความสามารถของโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมงานของแต่ละโรงพยาบาลได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในเครือข่ายคลินิกโรคหืด ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้การ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นให้เครือข่ายๆดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค์การดำเนินงานและหาแนวทางแกไชปัญหาร่วมกัน เพื่อ คุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ดีฃึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลรักษาโรคหืดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
คำสำคัญ
Easy Asthma, COPD Clinic Network