การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 1
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 1
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-003-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 03 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบุคลากรทางสาธารณสุข ,เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุข ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามแผนการจัดการระบบบริการสุขภาพ(service plan) ของประเทศ มีความสำคัญในกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและรักษาโรค สำหรับแนวทางการรักษาโรคในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based medicine) ทำให้บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาที่เกิดขึ้น เภสัชกรที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้ยาและเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพมีหน้าที่ในการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีนั้น ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายประการ แต่ปัจจัยหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ คือ ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการโรคและข้อมูลทางยาที่ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นดังกล่าว จึงจัดโครงการประชุมวิชาการ Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Applying Evidence based toward service plan” ขึ้นสำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานของตนต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบุคลากรทางสาธารณสุขให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ปัจจุบันตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ
2.เพื่อพัฒนาความสามารถให้แก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการบูรณาการองค์ความรู้หลายประการและประสบการณ์ ในการค้นหาวางแผนการแก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาจากการใช้ยา เพื่อประชาชนใช้ยาอย่างเหมาะสมกับสภาวะโรค เศรษฐฐานะ วิถีชีวิต และความเชื่อส่วนบุคคล
คำสำคัญ