การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-006-03-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่จัดการประชุม 17 -18 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรจากทั่วประเทศจำนวน 200 คน 2. คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรประจำแหล่งฝึกจำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความสาคัญของการศึกษาต่อเนื่องมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่เภสัชกรพึงมี และการเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนภายใต้หลักสูตรปริญญาบัตรเท่านั้น จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ และถือเป็นบทบาทหลักในการเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนด้านวิชาการ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ใหม่ๆ ให้กับเภสัชกรแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างคณะกับศิษย์เก่า และให้ศิษย์เก่าได้มีความผูกพันกับคณะเภสัชศาสตร์มากขึ้นอีกด้วย ในปี 2560 นี้ ทางคณะผู้จัดงานได้กาหนดหัวข้องานประชุมคือ Accelerating Tomorrow Pharmaceutical Care across Academic Update โดยจัดในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2560 เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ ในวันนี้ ได้เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยกาลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เภสัชกรจึงควรมีความรู้เรื่องโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการรักษา การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ รวมทั้งบทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน และบทบาทของเภสัชกรการตลาดในสังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับร้านยาในอนาคตก็มีความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะต้องก้าวเดินภายใต้หลักวิธีปฏิบัติที่ดีในร้านยา ยุทธศาสตร์ร้านยาในอนาคต และร้านยาในหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งเรื่องที่เภสัชกรในสาขาต่างๆ ควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น
ถึงแม้ว่าจะมีชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้ดาเนินกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่าและคณะฯ แต่การดาเนินงานในรูปแบบชมรมนั้นไม่มีความยั่งยืนและทิศทางที่แน่นอน เพื่อให้มีความเป็นรูปธรรม ในการประสานงานระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่า การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีความสาคัญเนื่องจากสมาคมจะดาเนินกิจการในลักษณะของนิติบุคคล มีแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การจัดกิจกรรมร่วมกัน การสื่อสารระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่า มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทางคณะฯ จะใช้โอกาสนี้หารายได้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้สูงอายุและยุทธศาสตร์ของร้านยาในอนาคต
2. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรและศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. นารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำสำคัญ
Accelerating Tomorrow Pharmaceutical Care across Academic Update
วิธีสมัครการประชุม
-