การประชุมวิชาการ
การพัฒนาระบบยาในร้านขายยา จังหวัดยะลา* (06 กุมภาพันธ์ 2560)
ชื่อการประชุม การพัฒนาระบบยาในร้านขายยา จังหวัดยะลา* (06 กุมภาพันธ์ 2560)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-005-02-2560
สถานที่จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
วันที่จัดการประชุม 06 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร, ผู้ประกอบการร้านยา, ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้ง่ายความเข้าใจและการใช้ยาอย่างเหมาะสมช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการใช้ยาอย่างสมเหตผลและมีการใช้ยาที่ถูกต้อง
คำสำคัญ
ใช้ ยา ปลอดภัย
วิธีสมัครการประชุม
-