การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ชมรมร้านขายยาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2560
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ชมรมร้านขายยาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2560
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-002-03-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมมรกต จังหวัดชุมพร
วันที่จัดการประชุม 10 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาจังหวัดชุมพร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาในจังหวัดชุมพร และเภสัชกรและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาในจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนมักจะมีการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นจากร้านยา เช่น อาการปวดศีรษะไมเกรน การปวดอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อ ร้านขายยาจึงเป็นด่านแรกของหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่มีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำวิธีดูแลสุขภาพแก่ชุมชน
การเลือกใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวดนั้นควรคำนึงถึงความรุนแรงของอาการโรค สภาวะของผู้ป่วย และข้อควรระวังของยาแต่ละชนิด เช่นผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน เภสัชกรและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยา ควรมีความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย และการรักษาอาการไมเกรน และป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงจากการใช้ยารักษาไมเกรน รวมถึงแนวทางการเลือกใช้ยากลุ่มใหม่ COX II inhibitors เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงทาง Cardiovascular ดังนั้น ชมรมร้านขายยาจังหวัดชุมพร จึงได้มีการจัดอบรมวิชาการเรื่อง “ยาแก้ปวดไมเกรนมากกว่าที่คุณคิด และ Controversial Issues of selective COX-2 inhibitors and CVS Adverse Events และ Efficacy &safety Which Coxibs is the answer ?” ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ ให้กับเภสัชกร และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาโรคไมเกรนและการใช้ยากลุ่ม COX II inhibitors มากยิ่งขึ้น โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยา ได้เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ทางวิชาการเรื่องการใช้ยารักษาไมเกรนและการใช้ยากลุ่ม COX II inhibitors
2.เพื่อให้เภสัชกรแลผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยา สามารถนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตระหนักถึงข้อควรระวังในการใช้ยารักษาไมเกรนและการใช้ยากลุ่มCOX II inhibitor
คำสำคัญ
ไมเกรน COXII inhibitor