การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 14, 15, 16, 17
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 14, 15, 16, 17
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-016-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 10 -16 มิถุนายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย หน่วยระบบทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมอายุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์
คำสำคัญ
ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์