การประชุมวิชาการ
การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ชื่อการประชุม การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-015-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชนเซ็นเตอร์ อุดรธานี อ.เมีอง จ.อุดรธานี
วันที่จัดการประชุม 20 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลอุดรธานี
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ จำนวน ๓๐๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาระบบบริการให้ มีการใข้ยาอย่างเหมาะสม เน้นพัฒนาระบบ โดยมีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการส่งเสริม “การใข้ ยาอย่างสมเหตุผล” ซึ่งได้จัดทำเป็นคำรับรองในการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จนถึงระดับผู้ตรวจราขการกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง มีเป้าหมายคือ โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการพัฒนาระบบการใข้ยาอย่างสมเหตุสมผล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) และหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งมีการส่งเสริมการใฃ้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดขอบ นำไปสูการ ปฏิบัติให้เกิดผล เน้นการพัฒนาระบบ และการตระหนักรู้แก่ทุกคนที่อยู่ในวงจรการใช้ยา ยึดหลักกุญแจ สำคัญ ๖ ประการ คือ P-L-E-A-S-E มุ่งเน้นให้ประขาซนได้รับการป้องกันและแก้ไข!!ญหาสุขภาพที่ได้ มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้ยาเป็นไปอย่างสมเหตุผล

ดังนั้น เขตสุขภาพที่ ๘ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาล ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ ๘ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักและเกิดกลไขขับเคลื่อน ในด้านการใช้ยาอย่างปลอดภัยทั้งในระดับโรงพยาบาล และขุมขน เกิดประสิทธิผลด้านการรักษา ตลอดจน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประขาชนเกิดการดูแลสุขภาพร่วมกัน ต่อไป
วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อขับเคลื่อนยุทธคาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา พัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม ในเขตสุขภาพที่ ๘
๒.๒ เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาระบบการใช้ยา อย่างสมเหตุผล ของเขตสุขภาพที่ ๘ ให้มีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อให้ผู้เช้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้!ปประยุกต์ใช้โนการทำงานได้
คำสำคัญ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล