การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ (PHB014) Critical Care Pharmacotherapy
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ (PHB014) Critical Care Pharmacotherapy
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-014-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม ICU-2 ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
วันที่จัดการประชุม 28 -11 ธันวาคม 2560
ผู้จัดการประชุม บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร จำนวน 20 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย ฝ่ายการเรียนรู้ทางคลินิก บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
วัตถุประสงค์
1. สามารถแนะนาแนวทางการบำบัดรักษาด้วยยาในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตในสภาวะต่าง ๆ ได้แก่ การ จัดการความเจ็บปวด, ยาส่าหรับใส่ท่อช่วยหายใจ, DVT และ Stress ulcer, Anticoagulants agent, การใช่ยากันช่ก, โรคดิดเช่อและยาฆ่าIช่อ และ โภชนบำบัด
2. ติดตาม ป่ระเมินผลการรักษาในผู้ป่วยวิกฤตในสภาวะต่างๆ ได้แก่ การจัดการความเจ็บปวด, ยาส่าหรับ ใส่ท่อช่วยหายใจ, DVT และ Stress ulcer, Anticoagulants agent, การใช่ยากันช่เก, โรคติดเช่อและ ยาฆ่าtช่อ และ โภชนบำบัด
คำสำคัญ
Critical Care Pharmacotherapy