การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ (PHB010) Hospital Formulary Drug Selection
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ (PHB010) Hospital Formulary Drug Selection
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-013-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 21 อาคารคลินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
วันที่จัดการประชุม 25 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร จำนวน 20 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดทํพอมูลของยาที่จะเพิ่มเข้าหรือดัดออกจากเภสัชตำรับของโรงพยาบาล ชื่งมีพื้นฐานจากการประเมิน ความถูกต้องของเอกสารทางยา ทังนี้จะต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยข้อบ่งใช้ที่สำมักงานคณะกรรมการอาหารและ ยาสหรัฐอเมริการับรอง แฟ้มข้อมูลอาการอันไม่พึงประสงค์จากยา รวมทั๋งการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาและการ ประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ้ยาที่เสนอเข้า เป็นหนึ่งในมาตรฐานวิชาช้พเภสัชกรโรงพยาบาล (มาตรฐานที่ 2 การ บริการเภสัชสนเทศและการให้การศึกษาด้านยา; Drug information and education) เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการ ช้วยควบคมรายการยาในเภสัชตำรับของโรงพยาบาล (Hospital Formulary) ให้มิความเหมาะสม ในฐานะคณะทำงาน ภายใต้คณะกรรมการหสํเก ไต้แก’ คณะกรรมการเภสัชกรรมการบำบัดและการใช้โลหิตของโรงพยาบาล (Pharmacy Therapeutics and Transfusion Committee; PT&T)

จากสกานการณ์ปัจจุบันที่มิยาหลายชนิดจำหน่ายในประเทศไทย พังยาต้นแบบ (Original Drugs) ทีมิราคาแพง และยาสามัญ (Generic Drugs) รวมกึงทำให้เภสัชกรโรงพยาบาลประสบปัญหาย่งยากในการพิจารณาคัดเลือกยาเข้า โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ผู้สังใช้ยา พยาบาล และผู้ป่วยได้รับความมั่นใจไต้ว่า ยามิคฺณภาพ มิประสิทธิภาพในการรักษา และมิมาตรการการปองกันและติดตามผลไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น

ฝ่ายเภสัชกรรมไต้เล็งเห็นกึงความสำคัญดังกล่าวจึงไต้จัดให้มิการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เป็นปัจจุบันใน เรื่องเกณฑ์การพิจารณายาเข้าเภสัชตำรับโรงพยาบาล เอกสารประกอบการพิจารณายาเข้าโรงพยาบาลที่ควรข่อจาก บริษัท ส่วนประกอบที่ต้องมิในการจัดทำ Drug monograph และทักษะการประเมินวรรณกรรม เพื่อให้เภสัชกรสามารท เข้าใจในหอักการเบื้องต้น และสามารถการประqกตํใชดวามรู้ในการจัดทำ เผยแพร่และบริการข้อมูลที่น่าฟร่อถือและเป็น กลาง สอดคล้องกับการตำเนินการตามบทบาทในคณะกรรมการหอักไต้ นอกจากนี้ย์งเป็นแผนพัฒนาในระยะยาวในการ การจัดทำ Drug monograph component ที่จำเป็น กระช้บ เข้าใจง่าย เพื่อน่าเสนอในที่บํระบุมคณะกรรมการเภสัชกรรม บำบัดและการใช้เลือดของโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นในการจัดทำข้อมูลยาและดำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลยาไต้แก\' Original Drugs, Generic Drugs, Pharmaceutical equivalence, Bioequivalent, Biosimilar, Product Interchangeability Equivalence evidence, การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ (Generic Drugs) แบบ ASEAN HARMONIZATION, Specification, Certificate of Analysis
2. สามารคคนหาและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็นและเลือกใช้ในการจัดทำข้อมูลยา เพื่อน่าเสนอใน PT &T ไต้
3. สามารถจัดทำข้อมูลยา, การใช้ Matrix เพื่อน่าเสนอเข้าเภสัชตำรับ โดยอ้างอิงจากข้อมูลจากหลักฐานเช้ง ประจักษ์ที่ถูกต้อง\'และเป็นกลาง
คำสำคัญ
Hospital Formulary Drug Selection