การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ (PHB011) Basic Clinical Oncology
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ (PHB011) Basic Clinical Oncology
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-012-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ Horizon Conference Room ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
วันที่จัดการประชุม 10 -30 ธันวาคม 2560
ผู้จัดการประชุม บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร จำนวน 10 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหดูการตายกันตับด้นของโลก และเป็นเป็นบัญหาสาธารณรุขสำคัญในบัจจุบัน การรักษา โรคมะเร็งมีวิธีรักษาโดยทั่วไป่ ได้แก่ การผ่าตัด รังสีรักษา และการให้ยาเคมีบำบัด และมีวิธการรักษาเฉพาะสำหรับ ผู้ปวยที่ไม\'ตอบสนองหรือมีข้อปงชีในการรักษา เซ่น การปรุกถ่ายไขกระอุกเป็นด้น ยาเคมีบำบัดสัดเป็นกรุ่มยาที่มีความ เสี่ยงรุงหรือ High alert drugs เนื่องจากมีความเป็นพิษตอผู้ป่วยมากแม้จะใซ่ในขนาดรักษา ท่าให้ผู้ป่วยที่ไดํรับยามี โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม\'พิงประสงค์จากการใช้ยา ตังนนการใข้ยาเคมีบำบัดในรูปแบบรับประทาน และยาเม็ด กรุ่มออกถทธิ้พิงเป๋า (Targeted Therapy) ตลอดจนยากรุ่มชุมีค์มกันวิทยา (Immunotherapy) ทั่งที่เป็นยาเก่าที่มีใน รุตรการรักษามาตรฐานมานานแล้ว และยากล่มใหม่ที่กำล้งจะไดรบการอ^บัติจาก คณะกรรมการอาหารและยา ประเทศ ไทยจำเป็นต้องมีเข้า\'ใจถึงกลไกการออกฤทธ ข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพที่จะได้รับ ตลอดจนอาการไม่พิงประสงค์ที่อาจ เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ปวยสามารถใช้ยาเพื่อให้ได้รับประสิทธิผลและความปลอดกัยรุงรุดในการรักษา บทบาทของเภสัชกร ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในป่จชุบันไม่ได้มีเพิยงแต่การเตรียมยาเคมีบำบัดด้วยเทคนิคปราศจากเฟ้อ แต่กังเป็น การร่วมให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาช้พเพื่อให้ผู้ป่วยไต่ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดกัยและเป็น ที่ยอมรับของสหสาขาวิชาชีพมากฮ่งขึ้น
โรงพยาบาลบ่ารูงราษฎร์ อินเตอร์เ,นช้นเนลเป็น\'โรงพยาบาลระตับตติยฎมี ชึ่งรองรับผู้ป่วยทั่งในและ ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยรับผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 3,000 คนต่อวิ\'น และรับผู้ป่วยในเฉลี่ย 400-500 คนต่อวิ\'นให้การ ดูแลและวางแผนการรักษาผู้ป่วยโดยเน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary care) เพื่อ ประโยชน์รุงรุดต่อผู้ป่วย ประกอบด้วยแพทย์ผูเชียวชาญจากหลากหลายสาขาและบคลากรทางการแพทย์ที่มีดวาม เชียวชาญดานโรคมะเร็ง
ฝ่ายเภสัชกรรมไดไส์งเห็นถึงความสำคัญคังกล่าว3งไต้สัดให้มีการอบรม เพื่มทุนความรู้และพักษะในความรู้ เบื้องด้นด้านโรคมะเร็ง และเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกร เพื่อให้เภสัชกรสามารถเข้าใจการประ!(กดใช้ความรู้ทางเภสัช ปาบัด นำไบํรุ่การท่างานของพน้กงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดกัยรุงรุด ทั่งแก\'พนกงานและผูป่วยหรือผู้ มาใช้บริการโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
1. อธิบายบัจสัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยาของมะเร็งที่พบได้บ่อยได้แก่ มะเร็งระบบเลือด (Hodgkin\'s lymphoma, Non-Hodgkin\'s lymphoma, Multiple Myeloma), มะเร็งเด้านม มะเร็งปอด มะเร็งล่าไส\'\' ใหญ่และไสตรง มะเร็งของศีรษะและล่าคอ มะเร็งของรุดินรีเวช (มะเร็งเยื่อ!(โพรงมดรุก, มะเร็งรังไข\'และปาก มดรุก) มะเร็งเม็ดเลือดขาว, มะเร็งด้อมรุกหมาก, มะเร็งระบบสืบพันรุ\'เพศชาย (มะเร็งกัณฑะ, มะเร็งของไต และ มะเร็งกระเพาะฟ้สสาวะ) และการปรุกถ่ายไขกระดูกไต้
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอาการและอาการแสดง ค่าทางห้องป5บัติการเพื่อใช้ในการประเมินผลการรักษา และการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยมะเร็งชนิดต่างๆ ได้
3. สามารถบอกถึงการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมของโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ไต้
4. สามารถบอกถึงบัญฺหาในการใช้ยา (Drug related problems, DRPs) และแนวทางในการแกํบัญหา รวมทั่ง การให้คำแนะนำเพอให้เกิดประสิทธภาพรุงรุดจากการใช้ยารักษาโรคมะเร็งและมีผลเสียน้อยที่รุด
5. สามารถให้คำแนะนำเพื่อการสร้างเสรีมรุขภาพในผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือคำแนะนาสำหรับการคัดกรองโรคมะเร็ง ได้
คำสำคัญ
Clinical Oncology