การประชุมวิชาการ
เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค: สถานการณ์ กฎหมายและนโยบายในปัจจุบัน
ชื่อการประชุม เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค: สถานการณ์ กฎหมายและนโยบายในปัจจุบัน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-001-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 10 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยายาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านนโยบายกฎหมาย นอกจากนี้ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคมีจำนวนมากและมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ด้านวิชาการ ความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ และการสนับสนุน ดังนั้นเพื่อให้เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค สามมารถติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนนแปลงได้เท่าทัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคได้รับความรู้ ความเข้าใจ ต่อสถานการณ์คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
เพื่อให้เภสัชกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสำคัญ