การประชุมวิชาการ
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในโรคทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ชื่อการประชุม การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในโรคทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-004-02-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต
วันที่จัดการประชุม 05 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปกติร่างกายของคนเราได้รับสิ่งแปลกปลอมมากมาย เช่น แบคทีเรีย ไวรัส สารเคมี สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้อาจเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง ระบบหายใจ ทางระบบย่อยอาหาร บางคนเมื่อได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าไปทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่แตกต่างกันไป ซึ่งหากมองถึงสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่นั้นมาจาก เชื้อแบคทีเรีย เพราะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรีย ร่างกายของคนเราจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้น ส่งผลต่อแสดงอาการเจ็บป่วยต่อมา และหากมองลงไปถึงเชื้อแบคทีเรีย ก็พบว่าเชื้อแบคทีเรียแต่ละประเภท สามารถทำให้เกิดโรคภัยที่ต่างกัน เช่นเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกมักเกิดที่ระบบทางเดินหายใจส่วนต้น, แบคทีเรียแกรมลบมักทำให้เกิดโรคที่ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
ปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บที่พบมากได้ในร้านยา จะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียทางเดินหายใจส่วนต้น ระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย และระบบสืบพันธุ์ ในการรักษาแบคทีเรียแต่ละชนิดนั้นก็จะต่างกัน เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียแต่ละชนิดจะไวต่อยาปฏิชีวนะต่างกลุ่มกัน ดังนั้นเภสัชกรร้านยาจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะให้เหมาะสมกับโรคภัยที่ผู้ป่วยเป็น และเป็นการลดปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสม ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำในการใช้ยา และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
-สามารถวินิจฉัยโรคที่ผู้ป่วยเป็นได้อย่างถูกต้อง
-มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะได้ตรงกับโรค
-สามารถลดปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ตรงกับโรคภัยที่ผู้ป่วยเป็น
คำสำคัญ
ระบบทางเดินหายใจ, ระบบทางเดินอาหาร,ระบบสืบพันธ์ุ,การใช้ยาปฏิชีวนะ
วิธีสมัครการประชุม
-