การประชุมวิชาการ
Wound Wise Pharmacy Training Program
ชื่อการประชุม Wound Wise Pharmacy Training Program
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-003-02-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 12 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
บาดแผลเป็นคำเรียกลักษณะของการฉีกขาดของเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับแรงกระแทกจากของแข็ง หรืออาจเกิดจากของมีคมบาดแผลจึงกลายเป็นสิ่งที่ตามมาของการเกิดอาการบาดเจ็บ ซึ่งบาดแผลแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ตามสาเหตุการเกิด ดังนั้นการดำเนินไปของบาดแผล และการรักษาจึงแตกต่างกัน บาดแผลบางชนิดอาจจะนำไปสู่การติดเชื้อแบคทีเรียทั้งเล็กน้อยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้การดูแลบาดแผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็น
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท smith&nephew จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรผู้สนใจ ในเรื่อง 1. Wound Wise Pharmacy Training Program โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนในเรื่อง “Wound Wise Pharmacy Training Program”
คำสำคัญ
wound, pharmacy training program
วิธีสมัครการประชุม
-