การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2560 เรื่อง “การประยุกต์เครื่องมือบริหารในงานเภสัชกรรม”
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2560 เรื่อง “การประยุกต์เครื่องมือบริหารในงานเภสัชกรรม”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-009-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 10 -09 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนประมาณ 10 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดการ หรือการบริหาร (Administration or Management) เป็นทักษะสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยสามารถดำเนินการผ่านแนวคิด หรือเครื่องมือการจัดการที่มีผู้พัฒนาไว้ “เครื่องมือบริหาร” หรือ “เครื่องมือในการจัดการ” เป็นวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อช่วยในการจัดการความคิดในการดำเนินงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
เภสัชกรเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนาฝึกอบรมให้เป็นผู้มีความชำนาญในศาสตร์และทักษะที่เกี่ยวข้องมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากการมีเป้าหมายหลักคือความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือประชาชนผู้ใช้ยา อย่างไรก็ตาม ศาสตร์ของการจัดการที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานั้น ช่วยให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารที่จะเป็นประโยชน์แก่เภสัชกรในการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมและสร้างความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานได้มากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. อธิบายหลักการสำคัญหรือแนวคิดของเครื่องมือในการจัดการ และ การนำไปประยุกต์ใช้ได้
2. ฝึกใช้เครื่องมือที่ได้ศึกษาในการปฏิบัติงานจริงได้ในเบื้องต้น
คำสำคัญ
การจัดการ, การบริหาร, Administration, Management
วิธีสมัครการประชุม
Online