การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ครั้งที่ 8/2560 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนางานเภสัชกรรม”
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ครั้งที่ 8/2560 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนางานเภสัชกรรม”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-008-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 12 -26 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนประมาณ 10 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 40.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ประเภทหนึ่ง ที่นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ให้ความสำคัญในการศึกษาหาความรู้ โดยพิจารณาปรากฏการณ์ของสังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง ในมิติต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้น โดยให้ความสนใจด้านความรู้สึก นึกคิด ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ของบุคคล นอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเน้นการสังเกต การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ ค้นหาข้อสรุปแบบอุปนัย การวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะมีส่วนช่วยในการอุดช่องโหว่ของงานวิจัยเชิงปริมาณให้หมดไป ปัจจุบันการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีการเปลี่ยนแปลงจากบทบาทของงานเภสัชกรรมเดิมที่ให้ความสำคัญกับตัวยา (product – focus) สู่การเพิ่มความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้ใช้ยา (patient – focus) เภสัชกรมีบทบาทในการให้คำปรึกษาและเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาการใช้ยา ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจความรู้สึก นึกคิด ตลอดจนปรากฏการณ์ของสังคมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้ยาและระบบยา การพัฒนางานเภสัชกรรมจึง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยเชิงคุณภาพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานเภสัชกรรม จึงได้จัดอบรมระยะสั้นสำหรับเภสัชกร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดทฤษฎี รูปแบบการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติในการใช้วิธีการเก็บข้อมูลซึ่งได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และวิธีการเก็บข้อมูลแบบอื่น รวมถึงนักวิจัยจะต้องเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานวิจัยหรือนำวิธีการเก็บ ข้อมูลเชิงคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
คำสำคัญ
การวิจัยเชิงคุณภาพ, การพัฒนางานเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
Online