การประชุมวิชาการ
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ฉลองครบรอบ 42 ปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง
ชื่อการประชุม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ฉลองครบรอบ 42 ปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-001-01-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมชัยคณาธานี จ.พัทลุง
วันที่จัดการประชุม 15 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนในจังหวัดพัทลุง และสมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเป็นด่านแรกของหน่วยงานภาคเอกชน ด้านสาธารณสุข ที่มีบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพชุมชนขั้นปฐมภูมิ บุคลากรประจำร้านขายยาจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตนเองในหลายๆ ด้าน ทั้งทัศนคติ องค์ความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้หลายรูปแบบ และประกอบกับมีโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ร่วมด้วยมากมาย
ชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาในจังหวัดพัทลุงทุกๆ 6 เดือน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยเปิดโอกาสให้เภสัชกรประจำร้านขายยาในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมประชุม สาหรับเนื้อหาในครั้งนี้จะประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ร้านขายยาจะต้องดำเนินการ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ National E-payment และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งเงื่อนไข จุดพิจารณาในการปรับตัวในส่วนการบริหารงานแบบนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา เพื่อให้เภสัชกร บุคลากรประจำร้านขายยา ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการทางด้านภาษี เพื่อให้สามารถกำหนดแนวปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพและกฎหมายต่อไป และการปรับปรุงร้านยาให้เข้าสู่ GPP ตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวน เพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการด้านภาษีในร้านขายยาที่มีความทันสมัย
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนาความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
3. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ในการปรับปรุงร้านยาให้เข้าสู่ GPP ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข
คำสำคัญ
ภาษีร้านยา National E-payment นิติบุคคล บุคคลธรรมดา GPP