การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง การเลือกใช้ยาแก้ไอที่เหมาะสม
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง การเลือกใช้ยาแก้ไอที่เหมาะสม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-001-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 15 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่เป็นสมาชิกชมรมร้านขายยา และเภสัชกรผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง การเลือกใช้ยาแก้ไอที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการเลือกใช้ยาแก้ไอที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอาการ
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรและเจ้าของร้านยา
คำสำคัญ
การเลือกใช้ยาแก้ไอที่เหมาะสม