บทความวิชาการ
ชื่อบทความ การดูดซึมและการเพิ่มชีวประสิทธิผลของยาเตรียมที่ให้ทางปาก (Absorption and Bioavailability Enhancement of Pharmaceutical Oral Dosage Forms)
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-001-04-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 12 เม.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 11 เม.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาเตรียมที่ให้ทางปากมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากหรือน้อยแตกต่างกันไป ทำให้มีชีวประสิทธิผลที่แตกต่างกันขึ้นกับชนิดของรูปแบบยาเตรียม ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาเตรียมในรูปแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านตำรับยา หรือปัจจัยของกระบวนการผลิต บทความนี้กล่าวถึงการดูดซึมของยาจากยาเตรียมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้ทางปาก เริ่มตั้งแต่ความแตกต่างของตำแหน่งของการดูดซึมยาภายในร่างกาย ตลอดจนผลของชนิดและตำรับของยาเตรียมที่มีต่อการดูดซึมของตัวยา และแนวทางในการเพิ่มชีวประสิทธิผลของยาซึ่งแบ่งได้ 2 แนวทาง ได้แก่แนวทางด้านเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงคุณสมบัติของยาหรือตำรับยาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลของตัวยา และแนวทางในการดัดแปลงโมเลกุลของยาเพื่อเพิ่มชีวประสิทธิผล
คำสำคัญ
การดูดซึม ชีวประสิทธิผล ยาเตรียมที่ให้ทางปาก