บทความวิชาการ
ชื่อบทความ วิธีการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูก หายใจไม่สะดวก
ผู้เขียนบทความ รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-1-000-001-07-2559
ผู้ผลิตบทความ วารสารวงการยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 30 มิ.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อาการคัดจมูกเป็นอาการที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ซึ่งอาจ เป็นอาการที่พบได้ตามปกติ (ซึ่งพบเป็นส่วนน้อย ได้แก่ อาการคัดจมูก ที่เกิดจากการที่จมูกทำงานสลับข้างกันตามธรรมชาติที่เรียกว่า nasal หรือ turbinate cycle หรืออาการคัดจมูกที่เกิดจากการเปลี่ยนท่าทาง เช่น นอนตะแคงแล้วคัดจมูกข้างที่นอนทับอยู่ เมื่อตะแคงไปอีกด้านหนึ่ง ด้านที่เคยคัดจะกลับโล่งขึ้น ซึ่งเกิดจากแรงดึงดูดของโลก) หรือ เกิดจากโรคของจมูกหลายๆ ชนิด (ซึ่งพบเป็นส่วนมาก) และเป็นอาการ ที่พบบ่อยอีกอาการหนึ่งที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ เนื่องจากมักทำให้ผู้ป่วย รำคาญ และทนทุกข์ทรมาน และมีคุณภาพชีวิตแย่ลง thermoreceptors) ที่อยู่ในโพรงจมูกส่วนหน้าและเยื่อบุจมูก ซึ่งความไว ของตัวรับรู้ดังกล่าวจะน้อยลงเรื่อย ๆ จากด้านหน้าไปด้านหลัง เส้นประสาทที่รับรู้อากาศที่ผ่านเข้าหรือออกจากจมูกคือ ประสาทสมอง คู่ที่ 5 (ophthalmic and maxillary branch of trigeminal nerve)
คำสำคัญ
วิธีสมัครสมาชิก
บริษัท สรรพสาร จำกัด 71/16 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร. 0-2435-2345 ต่อ 225,109 โทร./แฟกซ์ 0-2435-4024 แฟกซ์ 0-2423-2286