บทความวิชาการ
ชื่อบทความ การสร้างพื้นที่ออกแบบโดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการออกแบบการทดลอง
ผู้เขียนบทความ ภญ. พรทิพย์ เบญจศิริมงคล ภก.ศ.ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภญ.รศ.ดร. สุชาดา พิริยะประสาธน์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-1-000-002-03-2559
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 23 มี.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 22 มี.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การสร้างพื้นที่ออกแบบ (design space) เป็นขั้นตอนพื้นฐานหนึ่งในแนวคิด Quality-by-Design ที่นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงและความรู้เชิงวิทยาศาสตร์มาใช้หาความสัมพันธ์หลายมิติระหว่างตัวแปรของลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับตัวแปรของกระบวนการผลิต การสร้างพื้นที่ออกแบบสามารถใช้การประเมินความเสี่ยงเพื่อหาลักษณะทางคุณภาพวิกฤตของผลิตภัณฑ์ในเชิงคุณภาพ และใช้การออกแบบการทดลองในการหาลักษณะทางคุณภาพวิกฤตของผลิตภัณฑ์ได้ในเชิงปริมาณ การกำหนดพื้นที่ออกแบบสามารถกำหนดจากเป้าหมายคุณภาพที่ตั้งไว้ของผลิตภัณฑ์ เมื่อได้พื้นที่ออกแบบแล้วต้องมีการประเมินพื้นที่ที่ให้ความเชื่อมั่นในการทำนายตัวแปรตอบสนองในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ การใช้พื้นที่ออกแบบสามารถสร้างความยืดหยุ่นในการผลิตได้เพราะภายในพื้นที่ออกแบบสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการได้
คำสำคัญ