บทความวิชาการ
ชื่อบทความ การสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-002-03-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 03 มี.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 02 มี.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
มนุษย์นำพืชสมุนไพรมาใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นมาเป็นระยะเวลานาน สารสำคัญจากพืชสมุนไพรสามารถนำมาพัฒนาเป็นยาแผนปัจจุบันหลายรายการ การสกัดสารสำคัญออกจากพืชสมุนไพรเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการพัฒนายาจากสมุนไพร ปัจจุบันมีการใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่อช่วยในการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร บทความนี้จะกล่าวถึงหลักการของการสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อการสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ ได้แก่ ระบบตัวทำละลายและสัดส่วนของตัวทำละลายต่อผงสมุนไพร ระยะเวลาการสกัดและจำนวนรอบของการสกัด กำลังไมโครเวฟและอุณหภูมิ พื้นที่ผิวสัมผัสและปริมาณน้ำของผงสมุนไพร และการคนหรือเขย่าสาร ซึ่งจะต้องมีการหาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยเหล่านี้เพื่อให้การสกัดสารมีประสิทธิภาพสูงที่สุด และในส่วนท้ายของบทความจะมีการนำเสนอตัวอย่างงานวิจัยบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรโดยการใช้คลื่นไมโครเวฟด้วย
คำสำคัญ
การสกัดสาร สมุนไพร คลื่นไมโครเวฟ