บทความวิชาการ
ชื่อบทความ ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (consumer protection system in health)
ผู้เขียนบทความ ระพีพรรณ ฉลองสุข
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-001-02-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 25 ม.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 24 ม.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
แม้การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิพื้นฐานที่สำคัญของสิทธิมนุษยชนแต่การบริโภคสินค้าและบริการด้านสุขภาพทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการที่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งในเรื่องคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการ มากกว่าสินค้าและบริการทั่วไปการจัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพจึงควรให้ความสำคัญในปัจจัยต่าง ๆ ตั้งแต่นโยบายการค้า ระบบกฎหมาย ผู้บริโภค ผู้ประกอบวิชาชีพ กระบวนการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าและงบประมาณสำหรับการจัดทำระบบคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสำคัญของระบบที่บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ,สินค้าและบริการด้านสุขภาพ
วิธีสมัครสมาชิก
หากท่านใดยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์ทำแบบทดสอบได้ที่ Boonchu_j@su.ac.th นางสาวจิราพร บุญชู โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายการสมัครสมาชิก เมื่อท่านได้ตอบรับการตอบรับเป็นสมาชิกแล้วทางเราจะจัดส่งกระดาษคำตอบเพื่อให้สมาชิกทำแบบทดสอบ