บทความวิชาการ
ชื่อบทความ ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability)
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-001-03-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 26 ก.พ. 2559
วันที่หมดอายุ 25 ก.พ. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ การดำเนินการผลิตเภสัชภัณฑ์โดยใช้กระบวนการผลิตกระบวนการหนึ่ง อาจเกิดความแปรผันของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกติไปจากความแปรผันตามปกติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำหลักสถิติผ่านทางแผนภูมิควบคุมคุณภาพมาตรวจพบได้ เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตามความแปรผันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นปกติตามธรรมชาติ แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพอยู่ภายในขอบเขตตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นกับว่าขอบเขตดังกล่าวมากหรือน้อยกว่าความแปรผันตามปกติที่เกิดขึ้น บทความนี้กล่าวถึงการนำค่าดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการมาใช้ในการตรวจวัดความสามารถของกระบวนการผลิต ว่ามีความสามารถเพียงพอหรือไม่ในการที่จะผลิตเภสัชภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายในขอบเขตมาตรฐานที่กำหนด โดยอธิบายความหมายและชนิดของความสามารถของกระบวนการ การคำนวณหาดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ ตลอดจนตัวอย่างการคำนวณและการนำไปใช้ในการหาความสามารถของกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์
คำสำคัญ
ความสามารถของกระบวนการ แผนภูมิควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ