บทความวิชาการ
ชื่อบทความ NASH (Nonalcoholic Steatohepatitis) (โรคตับคั่งไขมันที่มีภาวะตับอักเสบ)
ผู้เขียนบทความ น.ต.หญิง พญ. ชนันทา หงส์ธนากร
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-1-000-002-02-2559
ผู้ผลิตบทความ วารสารฟาร์มาไทม์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ก.พ. 2559
วันที่หมดอายุ 28 ก.พ. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคตับคั่งไขมัน (Fatty liver disease) เป็นภาวะที่พบได้ทั่วโลก นับเป็นปัญหาสำคัญ และมีความชุกเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยสาเหตุหลัก ๆ เกิดจากแอลกอฮอล์ และกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ โรคตับคั่งไขมันที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ที่มีภาวะตับอักเสบ (Nonalcoholic steatohepatitis) นั้น เกิดจากการดำเนินโรคที่เปลี่ยนไปอย่างช้า ๆ ของโรคตับคั่งไขมัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดตับแข็งและมะเร็งตับได้ ปัจจุบันนี้การดูแลรักษาและการแนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
คำสำคัญ