บทความวิชาการ
ชื่อบทความ บทบาทของเภสัชกรคลินิกผู้ป่วยนอกในการเตรียมผู้ป่วยก่อนพบแพทย์
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ และนางแพรวน้ำผึ้ง พนมชัยสว่าง พยาบาลวิชาชีพ
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-1-000-001-02-2559
ผู้ผลิตบทความ วารสารวงการยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.พ. 2559
วันที่หมดอายุ 31 ม.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เภสัชกรผู้ป่วยนอก (ambulatory pharmacist) มีบทบาทอย่างมาก เรื่องการติดตามการใช้ยา โดยเป็นผู้มีหน้าที่ ดูแลด้านยา ของผู้ป่วย ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน ความท้าทายที่สำคัญ คือ เภสัชกร ต้องทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และวิชาชีพเดียวกันที่อยู่ต่างจุดบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ เพื่อให้การใช้ยาของผู้ป่วยเฉพาะรายเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบ่งใช้ มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด มีความสะดวกในการบริหารยาของผู้ป่วย และได้รับยาที่เหมาะสมกับสิทธิการรักษา บทบาทที่สำคัญประการหนึ่ง และพบว่าเป็นบทบาทแรกของระบบการติดตามการใช้ยา คือ การเตรียมผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ เนื่องจากหากผู้ป่วยเฉพาะรายมีความพร้อมในการเตรียมตนเองก่อนเข้ารับการตรวจติดตาม เช่น เตรียมตัวก่อนตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง นำรายการยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผู้ป่วยใช้อยู่มาแสดงแก่บุคลากรทางการแพทย์ เตรียมข้อมูลอาการ และอาการแสดง ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของแผนการรักษา ด้วยการทำหัตการหรือการรักษาด้วยยา ในโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่มาล่วงหน้า จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ผู้รักษา
คำสำคัญ
วิธีสมัครสมาชิก
บริษัท สรรพสาร จำกัด 71/16 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร. 0-2435-2345 ต่อ 225,109 โทร./แฟกซ์ 0-2435-4024 แฟกซ์ 0-2423-2286