บทความวิชาการ
ชื่อบทความ วัคซีนผู้สูงอายุ
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภญ.นิภาพรรณ มะลิซ้อน
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-003-12-2559
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 09 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 08 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันการให้วัคซีนป้องกันโรคสําหรับผู้สูงอายุได้รับความสนใจและสนับสนุนให้ฉีดมากขึ้น จากคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Recommended Adult and Elderly Immunization Schedule)ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 25572ได้แนะนำวัคซีนที่ควรฉีดในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีขึ้นไป ไว้ 4 ชนิดได้แก่วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก โรคคอตีบและโรคไอกรน วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์และชนิดคอนจูเกตนอกจากนี้ยังมีวัคซีนทางเลือกที่แนะนำให้ฉีด คือ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
คำสำคัญ
วัคซีนผู้สูงอายุ Elderly Immunization