บทความวิชาการ
ชื่อบทความ เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
ผู้เขียนบทความ ภญ.บุษกร เลิศวัฒนสิวลี
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-003-11-2559
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 11 พ.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 10 พ.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เรียนรู้ความสำคัญของเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ระบุถึงแนวโน้มและบริบทสากลในการนำเกณฑ์จริยธรรมมาปรับใช้กับองค์กรธุรกิจยา และสามารถเข้าใจถึงเกณฑ์จริยธรรมที่มีการระบุใช้และเลือกใช้กิจกรรมการตลาดสำหรับการส่งเสริมการขายยาได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
เกณฑ์จริยธรรม Code of Conduct
วิธีสมัครสมาชิก
www.mpat.or.th