บทความวิชาการ
ชื่อบทความ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการออกฤทธิ์ของยา
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.ทวีศักดิ์ ธรรมราช
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-002-11-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 11 พ.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 10 พ.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพเป็นคุณสมบัติที่ขึ้นกับโครงสร้างเคมีของยา ได้แก่ คุณสมบัติกรดเบส การแตกตัวเป็นไอออน การละลายน้ำและไขมัน สเตอริโอเคมี ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่รูปแบบของการบริหารยาเข้าสู่ร่างกาย เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลนศาสตร์ การเข้าใจหลักการพื้นฐานของคุณสมบัติทางเคมีทางกายภาพของยามีประโยชน์ในการนำมาใช้อธิบายปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาได้
คำสำคัญ