บทความวิชาการ
ชื่อบทความ Pharmacogenetics: Basic Concept for Pharmacists
ผู้เขียนบทความ ดร.อาจารย์ เภสัชกร ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-1-000-009-09-2559
ผู้ผลิตบทความ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 31 ส.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ความรู้ด้านเภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenetics หรือ pharmacogenomics) คือศาสตร์ที่ศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางพันธุกรรมต่อการตอบสนองของยา และเป็นศาสตร์ที่มีบทบาทมากขึ้นในการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะในแง่ของการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเหมาะต่อยาหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา ดังนั้นเภสัชกรจึงควรทราบและเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการต่อยอดความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ในแขนงนี้ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของการบริบาลทางเภสัชกรรมในอนาคตอันใกล้
คำสำคัญ