บทความวิชาการ
ชื่อบทความ การสกัดน้ำมันระเหยง่ายโดยใช้ของไหลวิกฤติยิ่งยวด
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภก. ธนภัทร ทรงศักดิ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-003-06-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 09 มิ.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 08 มิ.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
น้ำมันระเหยง่ายเป็นสารที่ทำให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัวของพืชแต่ละชนิด นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายประการ การสกัดสารด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสกัดน้ำมันระเหยง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อดีเหนือกว่าวิธีการสกัดสารแบบดั้งเดิมหลายประการ ปัจจุบันการสกัดน้ำมันระเหยง่ายด้วยวิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม ในบทความนี้จะกล่าวถึงหลักการทั่วไปของการสกัดน้ำมันระเหยง่ายด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด ตัวทำละลายที่นิยมใช้ ตลอดจนปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ ความดันและอุณหภูมิ สารดัดแปร ระยะเวลาการสกัด อัตราการไหล ขนาดอนุภาค และปริมาณน้ำ ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยข้างต้นเพื่อให้สามารถสกัดน้ำมันระเหยง่ายได้ในปริมาณมากและได้ชนิดของน้ำมันระเหยง่ายตามที่ต้องการ
คำสำคัญ
การสกัด น้ำมันระเหยง่าย ของไหลวิกฤติยิ่งยวด