บทความวิชาการ
ชื่อบทความ บทบาทของยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีนในการรักษาภาวะขาดสุรา (Role of Benzodiazepines in the Management of Alcohol Withdrawal Syndrome)
ผู้เขียนบทความ ภก.ทวนธน บุญลือ ,ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-001-04-2559
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 เม.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 31 มี.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคหรือความผิดปกติจากการดื่มสุรา (alcohol use disorders) ประกอบด้วยการติดสุรา (alcohol dependence), การดื่มสุราในทางที่ผิด (alcohol abuse) และการดื่มสุราในทางที่เกิดอันตราย (harmful use)1 โดยความผิดปกติจากการดื่มสุราเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ บุคลากรทางการแพทย์จึงจำเป็นต้องมีความสามารถในการคัดกรองและให้คำปรึกษาผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติจากการดื่มสุรา เพื่อจะได้ให้กระบวนการดูแลรักษาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการดื่มสุรา
คำสำคัญ
วารสาร ,บทความวารสาร ,e-journal cpe ,cpe online ,บทความการศึกษาต่อเนื่อง, บทความออนไลน์